post #1 of 39
Thread Starter 

smiley.gif Hello, Hello my Ladies.happy.gif Have all a very happy day happy.gif

 

 

 

Processed By eBay with ImageMagick, R1.1.1.||B2||T0JKX0lEPTVjYTFhYjFlYTI1YTAyMjQwNGYzZDI5ZjhkNDMzZDA0ZjQxZGM0NmRhOGRhfHxTRUxMRVJfTkFNRT18fE9SSUdJTkFMX0VCQVlfUVVBTElUWV9TQ09SRT00fHxDUkVBVElPTl9EQVRFPTEvMTYvMTMgMzo1MCBQTQ==

 

EAU        DE       V I V A R A

  EMILIO PUCCI