post #1 of 18
Thread Starter 

Does it scream fake?

What you guys think?

Processed By eBay with ImageMagick, R1.1.1.||B2||T0JKX0lEPTVjYTFhYjFlYTY1YTAyYTIwNTIxODIzMjgwMGNjYjA1MjM5N2RmMzI1MGUyfHxTRUxMRVJfTkFNRT1teXNhcmFoODd8fE9SSUdJTkFMX0VCQVlfUVVBTElUWV9TQ09SRT00fHxDUkVBVElPTl9EQVRFPTkvMTgvMTMgNDozNSBBTQ==

Processed By eBay with ImageMagick, R1.1.1.||B2||T0JKX0lEPTRmNjc4MmQ3YTE1YTAzMGQwNTIxYTcwODhkMTk1MjA1MjM5N2Q4ZjdhZjg4fHxTRUxMRVJfTkFNRT1teXNhcmFoODd8fE9SSUdJTkFMX0VCQVlfUVVBTElUWV9TQ09SRT00fHxDUkVBVElPTl9EQVRFPTkvMTgvMTMgMzoyOSBBTQ==

Processed By eBay with ImageMagick, R1.1.1.||B2||T0JKX0lEPTRmNjc4MmQ3YTI1YTAzMjEwNGY2Y2U2MzBkODdlODA1MjM5N2UzOTNlZWE0fHxTRUxMRVJfTkFNRT1teXNhcmFoODd8fE9SSUdJTkFMX0VCQVlfUVVBTElUWV9TQ09SRT00fHxDUkVBVElPTl9EQVRFPTkvMTgvMTMgNDozNiBBTQ==

Processed By eBay with ImageMagick, R1.1.1.||B2||T0JKX0lEPTRmNjc4MmQ3YTQ1YTAzMWEwNTIxZDc1YjJiNjllNjA1MjM5N2U1OWFjOTlmfHxTRUxMRVJfTkFNRT1teXNhcmFoODd8fE9SSUdJTkFMX0VCQVlfUVVBTElUWV9TQ09SRT00fHxDUkVBVElPTl9EQVRFPTkvMTgvMTMgNDozNiBBTQ==

If anyone wants to buy it.. here it is..

http://www.ebay.com/itm/Original-Reject-Creed-Green-Irish-Tweed-4oz-Mens-Spray-New-Without-Box-/231057206923?pt=fragrance&hash=item35cc152e8b